Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Procés de participació amb ajuntaments vinculat a l’elaboració del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) estableix que una de les competències d'aquest organisme és "la coordinació i la formulació d'un Pla d'actuació metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut i la biodiversitat, i de mesures de lluita contra el canvi climàtic, i la formulació d'una Agenda 21". Aquest instrument de planificació es va començar a elaborar durant l'any 2012 amb el nom de "Pla de Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona" (PSAMB).

Així, doncs, el PSAMB ha d'esdevenir el full de ruta per establir les línies estratègiques d'actuació, així com les mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental del territori metropolità a diferents escales tant d'actuació de la pròpia AMB, com dels municipis que l'integren. La missió del PSAMB és esdevenir un pla d'acció transversal que integri de forma coordinada criteris de sostenibilitat ambiental en totes les polítiques sectorials metropolitanes (urbanisme, transport i mobilitat, etc.) que siguin competència de l'AMB, ja sigui en el seu propi funcionament intern com en l'extern.

Les tres escales de treball o nivells d'aproximació del PSAMB són: 1) Gestió de l'AMB, que donarà lloc al Pla de Qualitat Ambiental de la Gestió de l'AMB; 2) Suport ambiental als municipis, que donarà lloc al Pla de Promoció de Serveis Ambientals als Municipis de l'AMB; 3) Binomi territori-medi ambient de l'AMB, que donarà lloc al Pla Integral de Millora Ambiental del Territori de l'AMB.

Per garantir la participació dels municipis en l'elaboració del PSAMB, l'AMB va encarregar a Espai TReS el disseny i execució d'un procés participatiu amb els ajuntaments metropolitans amb un doble objectiu: 1) Recopilar informació sobre les iniciatives de sostenibilitat promogudes pels ajuntaments; 2) Identificar i prioritzar noves mesures o serveis de suport extern relacionats amb la sostenibilitat que l'AMB podria oferir als ajuntaments. Els destinataris d'aquest procés participatiu van ser els tècnics municipals dels 36 ajuntaments de l'AMB que treballen en els diferents àmbits de la sostenibilitat.

Els principals instruments de participació utilitzats van ser:

  • Qüestionari previ sobre acció ambiental i necessitats municipals 
  • Sessions territorials de debat
  • Qüestionari de priorització de propostes d'accions 
  • Sessió conjunta de priorització d'accions

Durant les sessions territorials els 28 tècnics participants (de 19 ajuntaments) van proposar 134 mesures o serveis. El qüestionari on-line de priorització va permetre als tècnics municipals assignar un grau de prioritat (molta, poca o gens) a aquestes propostes. Atès l'elevat nombre de mesures, i per facilitar la resposta dels tècnics, es van sintetitzar i agrupar les mesures fins a un total de 55, que són les que es van incloure en el qüestionari. Un total de 34 tècnics municipals de 23 ajuntaments van enviar les seves respostes. La sessió conjunta de priorització (en la que van participar 14 tècnics de 13 ajuntaments) va permetre debatre aquelles mesures que havien obtingut una priorització menys evident al qüestionari on-line.

Més informació a la secció web del Pla de sostenibilitat de l'AMB.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2023 Espai TReS